Nieuwsbrief II

Beste klant,

Onlangs berichtten wij u over het feit dat wegens de uitbraak van het coronavirus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (“SZW”) de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (“NOW”) heeft geïntroduceerd.

Kort gezegd heeft de NOW ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers.

De verder uitgewerkte voorwaarden en regels van de NOW zijn vandaag bekend gemaakt middels een kamerbrief van de minister van SZW. Wij stellen u graag op de hoogte van de belangrijkste punten:

1. Het UWV gaat deze regeling namens de overheid uitvoeren;

2. Het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren;

3. De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten driemaandsperiode, waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020;

4. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling;

5. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode. Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9.538,- euro per maand;

6. Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan hij aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart t/m mei 2020;

7. In eerste instantie is de subsidieverlening voor de loonkosten van maart t/m mei 2020. Of de regeling wordt verlengd, zal vóór 1 juni 2020 besloten worden;

8. De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld;

9. Uitgangspunt is dat omzetdalingen van meer dan 20% het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen;

10. De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW of WIA). De regeling geldt derhalve ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. De regeling geldt niet voor niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s;

11. Nadat door het UWV positief op de NOW-aanvraag is beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie, zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling;

12. Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken;

13. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering;

14. Aan deelname aan de NOW zijn, gelet op het doel ervan – behoud van banen – een tweetal belangrijke voorwaarden verbonden:

a. de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden (en werknemers dus door te betalen); en

b. de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Het doel van de NOW is immers dat via deze regeling zoveel mogelijk werkgelegenheidsverlies wordt voorkomen.

15. De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij zijn aanvraag verstrekt. Het UWV kan achteraf controleren of een subsidie terecht is verstrekt. De werkgever verleent desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in zijn administratie. Ook heeft de werkgever de verplichting onverwijld melding te doen als duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet;

16. Het ministerie van SZW zal de werking van de NOW de komende tijd nauwlettend monitoren en zal zij nagaan of de in de regeling gehanteerde voorwaarden voor subsidie leiden tot het daarmee beoogde doel. Indien dat niet of in te beperkte mate het geval blijkt, kan overwogen worden de regeling aan te passen.

Wij kunnen werkgevers en werknemers in deze ingewikkelde tijd in ieder geval helpen op arbeidsrechtelijk gebied. Indien u vragen heeft, dan staan wij voor u klaar. Blijf vooral op elkaar letten en blijf gezond!

Het Team van Eisenmann & Ravestijn Advocaten