Tips bij geluids(over)last door de buren

Door de coronacrisis werken zo veel mogelijk Nederlanders al ruim vijf weken thuis. Onlangs schreven wij voor het Parool een opiniestuk waarin we pleitten voor een sterkere rechtspositie om na de crisis ook thuis te kunnen werken. Echter kan thuiswerken soms ook uitdagend zijn door (over)last van de buren.

Nu veel mensen thuiszitten, kan dat voor wrijving met de buren zorgen. Zijn het niet de rennende kinderen van de bovenburen, dan zijn het wel de onderburen die hebben besloten deze tijd te benutten om hun huis te verbouwen. Dit kan niet alleen storend zijn wanneer online wordt vergaderd, maar het trekt ook een zware wissel op het concentratievermogen tijdens de andere werkzaamheden.

Uit de rechtspraak volgt dat enige vorm van burenhinder maatschappelijk aanvaardbaar is. Je zal elkaars leef-geluiden tot op zekere hoogte dienen te accepteren. Dit geldt vooral in een stad als Amsterdam, met oude en dicht op elkaar gebouwde huizen. Maar wat nou als de overlast te storend is?

Stap 1 zou zijn om de kwestie met de buren te bespreken; laat hen weten dat ze overlast veroorzaken en probeer zo nodig tot afspraken te komen. Eventueel zouden aanpassingen aan de woning kunnen worden gemaakt, zoals een vloerkleed, rubberen doppen onder de wasmachine of isolatie etc. Maar ook kunnen er afspraken woerden gemaakt om tijdens bepaalde uren niet te boren.

Indien overleg met de buren tot niets heeft geleid, kan men contact opnemen met de verhuurder of met de VvE. De verhuurder zal wellicht kunnen bemiddelen of andere maatregelen kunnen treffen om de geluidsoverlast op te lossen. Structurele geluidsoverlast kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder.

In het geval het koopwoningen betreft, kunnen de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement worden geraadpleegd. Daar staan soms regels in om onrechtmatige hinder te voorkomen. Ook staat daar mogelijk in wat de VvE kan doen als de regels niet worden nageleefd, denk bijvoorbeeld aan het opleggen van een boete.

Ook zou kunnen worden gedacht aan het inschakelen van een buurtbemiddelaar of een mediator. Deze personen zijn onder meer opgeleid om te bemiddelen bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast. Deze optie is alleen mogelijk indien zowel u als uw buren hieraan vrijwillig willen meedoen.

Tevens zou kunnen worden gekeken naar een meldpunt voor overlast bij de gemeente of provincie. Na een dergelijke melding kan een rapporteur langskomen om de situatie ter plekke te bekijken en desgewenst andere instanties inschakelen. De burgemeester is zelfs bevoegd maatregelen op te leggen bij ernstige en herhaaldelijke overlast.

Als de situatie echt niet verbetert, is het een idee om contact op te nemen met de politie. De wijkagent zou eventueel kunnen bemiddelen. De politie kan optreden als er sprake is van een strafbaar feit of als de openbare orde wordt verstoord. Dat is onder meer het geval bij flinke lawaai. Houd er wel rekening mee dat de burenrelatie, voor zover dat niet al het geval was, door het inschakelen van de politie mogelijk onherstelbaar wordt verstoord.

Datzelfde geldt voor het laatste redmiddel; de gang naar de rechter. Met hulp van een advocaat kan aan de rechter worden verzocht de buren te verbieden door te gaan met de overlast, al dan niet op straffe van een dwangsom. Ook kan de eventuele verhuurder in sommige gevallen worden gedwongen de huur te verlagen. De verhuurder is namelijk verplicht om zorg te dragen voor huurgenot van zijn huurders.

Het is in elk geval belangrijk dat geluidsoverlast kan worden bewezen. Daarvoor is het aan te raden een logboek van de overlast bij te houden, waarin is beschreven wanneer en welke vorm van overlast te horen is. Ook kunnen eventueel opnames vanuit de eigen woning worden gemaakt om zo het volume van het geluid vast te leggen. Daarbij is het raadzaam om verklaringen te verzamelen van betrokkenen. Zijn er andere buren die ook last hebben? Heeft de wijkagent bevestigd dat er inderdaad geluidsoverlast is geweest? Probeer dit dan allemaal op schrift te krijgen.

Ons advies is echter om alles in het werk te stellen om afspraken te maken met de buren. In Corona tijd zitten we weliswaar niet in elkaars ruimte maar last van je buren heb je als thuiswerker snel zonder dat er sprake hoeft te zijn van overlast.